Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZAKELIJK
van de afdeling Zakelijke Markt van de besloten vennootschap ElectronicPartner Nederland (KvK-nummer 23081813), gevestigd te Vianen.

U kunt deze voorwaarden ook downloaden.
_________________________________________________________________________________

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten, zulks met
uitsluiting van voorwaarden die de afnemer mocht hebben gesteld of van toepassing mocht
hebben verklaard, tenzij wij dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk hebben
geaccepteerd.

2. Aanbiedingen en offertes
Alle door ons uitgebracht offertes of schriftelijke aanbiedingen hebben een geldigheid van 1 maand na het uitbrengen.

3. Wijziging en annulering

3.1 Wijzigingen dan wel gehele of gedeeltelijke annulering van een order is slechts mogelijk,
indien dit tijdig schriftelijk aan ons is medegedeeld en door ons is geaccepteerd.
3.2 Eventuele extra kosten en schade als gevolg van wijziging of annulering komen steeds voor
rekening van de afnemer, terwijl aanvankelijk overeengekomen levertijden na wijziging van
een order komen te vervallen.

4. Prijzen
4.1 Alle door ons opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Indien na het sluiten van een overeenkomst er prijswijzigingen vanuit onze leveranciers worden doorgevoerd, dan worden deze doorberekend in onze verkoopprijzen voor onze Zakelijke Markt klanten. Dit kunnen zowel prijsstijgingen als prijsdalingen zijn.
4.3 Mocht u contractueel de prijzen voor een periode vast hebben gezet, dan is artikel 4.2 gedurende de vaste periode voor u niet van toepassing.

5. Webshop
5.1 Alleen voor geregistreerde klanten is het gebruik van de webshop mogelijk.
5.2 Gebruiker kan via het toegekende hoofdaccount zelf extra gebruikersaccounts toevoegen met verschillende bevoegdheden.
Prijzen na inlog via uw account zijn voor u geldende prijzen, onder voorbehoud van typ en schrijffouten.
5.3 De verantwoording voor het gebruik en eventueel misbruik van de webshop ligt volledig bij de gebruiker.

6. Uitvoering van opdrachten en levertijden
6.1 Bij de uitvoering van opdrachten is bepalend de omschrijving daarvan in uw schriftelijke
opdrachtbevestiging.
6.2 Levertijden worden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, slechts bij benadering door
ons opgegeven.
6.3 Storingen in ons bedrijf ten gevolge van brand, ongevallen, stakingen, uitsluitingen,
maatregelen van overheidswege, ziekte en niet-levering van producten of benodigde
materialen door derden, alsmede andere omstandigheden die de normale bedrijfsgang
verstoren, schorten onze leveringsverplichting op zonder enige verplichting tot vergoeding
van kosten, schade of interesten.
6.4 Indien de uitvoering van een overeenkomst vertraging mocht ondervinden door
omstandigheden aan de zijde van afnemer, is de afnemer niettemin verplicht tot betaling
binnen de overeengekomen termijn.

7. Aansprakelijkheid
Eventuele aansprakelijkheid onzerzijds, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig, of niet naar behoren
nakomen van een overeenkomst, is uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen wij
aan de afnemer ter zake van die overeenkomst in rekening hebben gebracht, c.q. kunnen
brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hier geen regels van dwingend
recht tegen verzetten, uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Reclamaties
8.1 Reclamaties met betrekking tot geleverde zaken en diensten moeten schriftelijk worden
ingediend, binnen vier dagen na de datum waarop de zaken zijn afgeleverd c.q. de diensten
zijn verricht. Na afloop van deze termijn worden geleverde zaken en diensten, onverminderd
het in het volgende lid van dit artikel bepaalde, geacht te zijn goedgekeurd.
Marconiweg 2c - 4131 PD Vianen - Postbus 198 4130 ED Vianen - Telefoon 0347-364417 / 364418 -
Email: zakelijkemarkt@electronicpartner.nl - website www.ep.nl – www.electronicpartner.nl
8.2 De afnemer zal op geen enkele wijze aanspraken meer kunnen doen gelden, nadat het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik is genomen, be- of verwerkt, aan derden is doorgeleverd of in
gebruik gegeven, dan wel anderszins kennelijk is geaccepteerd.
8.3 Niet goedgekeurde zaken, welke door ons zijn geleverd, dienen, tenzij anders is
overeengekomen, op kosten van de afnemer in de oorspronkelijke verpakking direct aan
ons te worden geretourneerd. Bij gegrond bevinding van de klacht zullen bedoelde kosten aan
de afnemer worden vergoed en zal, indien redelijkerwijs mogelijk, herstel dan wel vervanging
plaatsvinden. Indien en voor zover herstel of vervanging niet mogelijk is, wordt de overeenkomst
geacht te zijn ontbonden. Ter zake van klachten over gebreken als in dit artikel bedoelt,
zijn wij nimmer tot schadevergoeding gehouden.
8.4 Reclamaties met betrekking tot facturen moeten schriftelijk worden ingediend, binnen vijf dagen
nadat de desbetreffende facturen door ons zijn verzonden. Na afloop van deze termijn
worden facturen geacht te zijn goedgekeurd.

9. Garantie
9.1 Ten aanzien van onder fabrieksgarantie geleverde zaken gelden uitsluitend de door de
fabrikant gestelde garantievoorwaarden uitgaande van de garantie periode die passend is bij het gebruik van het product. Wij zijn dienaangaande tot niets meer of anders gehouden dan het verlenen van bemiddeling bij het claimen van hetgeen waartoe de afnemer volgens de fabrieksgarantie jegens de fabrikant is gerechtigd. Tenzij anders is overeengekomen zijn de hieraan verbonden kosten, waaronder eventuele vervoerskosten, voor rekening van de afnemer.
Het uitvoeren van reparaties voor groot huishoudelijke en Professionele apparatuur binnen de fabrieksgarantie termijn kan echter in veel gevallen uitgevoerd worden door één van de service partners die door ElectronicPartner Zakelijke Markt hiervoor aangestuurd wordt.
9.2 Indien ten aanzien van zaken die niet onder fabrieksgarantie zijn geleverd door ons met de
afnemer een garantietermijn is overeengekomen, strekt de garantie zich niet verder uit dan tot
het kosteloos leveren en vervangen van nieuwe onderdelen gedurende de garantietermijn.
De afnemer is gehouden op straffe van verval van garantie, gebreken terstond na constatering daarvan schriftelijk ter kennis van ons te brengen.
Reparaties veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het geleverde, molest, breuk schade, storingen veroorzaakt door gebrekkig onderhoud of anderzijds aantoonbaar worden aan u doorbelast.
Op aankopen bedoeld voor zakelijk of bedrijfsmatig gebruik is het consumentenrecht niet van toepassing, en kan er een afwijkende garantie termijn gelden, meestal is dit maximaal 1 jaar.

10. Betaling van facturen
10.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na
factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening.
10.2 Betaling van een al dan niet in een rekeningoverzicht opgenomen factuur dient aan ons te
geschieden op de betreffende vervaldatum.
10.3 Indien betaling niet binnen de onder 9.1 genoemde betalingstermijn plaatsvindt, is de afnemer in
verzuim. Onze verplichting tot eventuele verdere leveringen wordt met ingang van de datum
waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de afnemer met ingang van die
datum over het openstaande bedrag een rente is verschuldigd van 1% per maand alsmede
verplicht is de door ons in redelijkheid gemaakte administratiekosten te vergoeden.
10.4 Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de afnemer. Als zodanig
worden mede aangemerkt de volledige kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus,
welke kosten worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke
tarieven.
10.5 Betaling van een op een bepaalde verbintenis toe te rekenen geldsom strekt in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom, zulks naar anciënniteit van de vorderingen, onverminderd onze
bevoegdheid hiervan naar eigen inzicht af te wijken.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door ons geleverde zaken blijven ons eigendom, zolang de afnemer niet volledig heeft
voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van
zaken en/of tot in verband daarmee verrichten van werkzaamheden, met inbegrip van
hetgeen de afnemer in verband met het tekortschieten in de nakoming van dergelijke
overeenkomsten verschuldigd mocht worden. Dit eigendomsvoorbehoud blijft van kracht tot
de afnemer volledig heeft voldaan aan voormelde betalingsverplichting.

12. Duur overeenkomst
12.1 Per bestelling komt een overeenkomst tot stand. Van een duurrelatie is derhalve geen sprake.
Wij zijn gerechtigd elk moment geen bestellingen meer van u te accepteren.
Marconiweg 2c - 4131 PD Vianen - Postbus 198 4130 ED Vianen - Telefoon 0347-364417 / 364418 -
Email: zakelijkemarkt@electronicpartner.nl - website www.ep.nl – www.electronicpartner.nl
12.2 Voor zover ondanks het bepaalde in artikel 11.1 een duurrelatie mocht zijn ontstaan, bijvoorbeeld door een afgesloten overeenkomst , zijn wij gerechtigd deze elk moment met onmiddellijke ingang te beëindigen, in het bijzonder – maar niet uitsluitend – in de navolgende gevallen:
a. indien u een of meer uit deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en u niet – voor
zover niet reeds op grond van deze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
sprake is van verzuim – binnen 14 dagen nadat wij u schriftelijk in gebreke hebben
gesteld alsnog voor een correcte nakoming zorg draagt;
c. indien u in staat van faillissement wordt verklaard, in (voorlopige) surséance verkeert,
onderworpen bent aan de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
(WSNP), onder curatele bent gesteld, komt te overlijden, onder u beslag is gelegd of
anderszins het vrije beheer over uw vermogen heeft verloren;

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
13.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten die met ons zijn
gesloten, of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen bij uitsluiting
aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht.